Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Név: Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ

Székhely: 7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.

Postai cím: 7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.

Telefonszám: +36-72-514-071

E-mail cím: info@umz.hu

Weblap: www.umz.hu

Ügyfélszolgálati elérhetőségek:

Postai cím: 7624 Pécs, Mikes Kelemen u. 13.

Telefonszám: +36-72-514-071

E-mail cím: info@umz.hu

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
Szervezeti felépítés >>>
3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Igazgató/ intézményvezető: Weigert József

Telefonszám: +36-72-514-070; +36 30 324 5891

E-mail cím: weigert.jozsef@umz.hu

4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Titkársági referens: Stiller Michaela

Telefonszám: +36-72-514-071

E-mail cím: info@umz.hu

Ügyfélszolgálati rend (előzetes egyeztetés szükséges):

Hétfő- csütörtök: 7:30 – 16:00

péntek 7:30 – 13:30

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

Cím: 1026 Budapest, Júlia utca 9.

Postacím: 1537 Budapest, Pf. 348

Telefon: 1/212-9151, 1/212-9152

Fax: 1/212-9153

E-mail: ldu@ldu.hu

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. tv. 34. §-val a 2011. évi a nemzeti köznevelésről szóló CXC., a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. és a 2023. évi LII. és a pedagógusok új életpályájáról szóló LII. törvénnyel, valamint az ezekhez kapcsolódó kormányrendeletekkel összhangban a német nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást segítő pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása.

Alapító okirat >>>

Szervezeti és Működési Szabályzat >>>

Adatvédelmi szabályzat >>>

2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

4.2.1.856000 4.2.2. Oktatást kiegészítő tevékenység

Activities complementary to education

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A német nemzetiségi óvodai nevelést, iskolai nevelést és oktatást segítő pedagógiai szakmai szolgáltatás ellátása, különösen: igény szerinti szaktanácsadás, tantárgygondozás; pedagógiai tájékoztatás; a német nemzetiségi köznevelési intézményekben foglalkoztatott, valamint a szaktárgyat németül tanító pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése; a tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek összehangolása, együttműködés a versenyt kiíró intézménnyel; tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat. Módszertani anyagok kidolgozása, nevelési-oktatási tanácskozások rendezése, kiadványok szerkesztése, megjelentetése. Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram lebonyolítása, statisztikai felmérések, tanügy- és oktatásügyi szolgáltatás, tanácskozások, konferenciák, műhelymunkák, szakmai fórumok szervezése. és tartása. Az intézményfenntartó helyi nemzetiségi önkormányzatok és az általuk fenntartott intézmények szakmai támogatása.

országos hatáskörű, térítésmentes szolgáltatás

munkaidőben

Hétfő – csütörtök: 7:30-16:00

Péntek: 7:30-14:00

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

●        Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj Program

Adattárolás: A fenntartó zárt informatikai rendszerében

●        Rendezvényekhez és felhívásokhoz kapcsolódó tájékoztatók

Adattárolás: A titkársági referens zárt informatikai rendszerében

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Tanügyigazgatási, oktatás-nevelési, módszertani tájékoztatók

Költségtérítés: ingyenes

A kiadványok elérhetőek az intézmény honlapján.

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíj Program

A nemzetiségi pedagógus-hallgatók részére a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (továbbiakban MNOÖ) a társ nemzetiségek országos önkormányzataival együttműködve hirdeti meg a pályázatot, amelyre a nemzetiségi óvodapedagógus, tanító- és tanárképzés, valamint az adott nemzetiségi nyelv és kultúra tanára hallgatók jelentkezhetnek. Az ösztöndíj pénzügyi forrását a Miniszterelnökség biztosítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével.

A nemzetiségi pedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében a NPTÖ célja, hogy a képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt (nappali, esti, levelező) létesített és szakmailag elhivatott nemzetiségi óvodapedagógus, tanító és tanár, ill. az adott nemzetiség nyelv és kultúra tanára hallgatókat ösztöndíjban részesítse.

Az elmúlt évek folyamán, a program keretében 7 nemzetiség közel 700 pedagógus hallgatójának ösztöndíjas szerződését kezelte a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ.

Szabályzat >>>

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ székhelyén,

Titkársági referens: Stiller Michaela

Telefonszám: +36-72-514-071

E-mail cím: info@umz.hu

Ügyfélszolgálati rend (előzetes egyeztetés szükséges):

Hétfő – csütörtök: 7:30-16:00

Péntek: 8:00 – 13:30

14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál 2023. évben nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.
15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál 2023. évben nem keletkezett ebben a közzétételi egységben releváns információ.
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
23. A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
24. A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.
25. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére
A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

III. Gazdálkodási adatok

Adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Intézményi költségvetés (dokumentumok) >>>

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Létszám és személyi juttatások a korábbi években >>> 

2023 Létszám és személyi juttatások >>>

Szerződésekről szóló közzétételi kötelezettség a korábbi években >>>

2023 Szerződésekről szóló közzétételi kötelezettség >>>

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központnál nem keletkezik ebben a közzétételi egységben releváns információ.

Egységes közadatkezelő rendszer