Jogszabályok

Az oktatást meghatározó törvények, kormány- és miniszteri rendeletek.

 

TÖRVÉNYEK

 

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

2001. évi C. törvény A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről

2011. évi CX. törvény a nemzeti köznevelésről

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

2019. évi CXXX. törvény a szakképzésről

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

 

KORMÁNYRENDELETEK

 

100/1997 (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

277/1997 (XII.22.) Kormányrendelet A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről

137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

326/2013 (VIII.30. Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről

 

MINISZTERI RENDELETEK

 

20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet az intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

15/2015. (III.13.) a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről

48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet A pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről

8/2013 (I.30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

 

TÁRCADOKUMENTUMOK

Irányelvek a nemzetiségi oktatáshoz