Adatkezelési tájékoztató a Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ www.umz.hu honlap használata során megvalósuló személyes adatkezelésekről

 

Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint jelen tájékoztatóval és folyamatleírással nyújt tájékoztatást a www.umz.hu honlap használata során megvalósuló valamennyi adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. Az adott folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

 

1. Adatkezelő megnevezése

Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ

H-7624 Pécs, Mikes Kelemen utca 13. – +36 72 514-071 info@umz.hu – képviseli: Weigert József, intézményvezető                                       

 

2. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

László Júlia, dpo@ldu.hu

 

3. Adatkezelés szabályai 

Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2021. január 1. napjától visszavonásig tart.

A Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ (a továbbiakban: Módszertani Központ), mint a www.umz.hu honlap (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, tájékoztatja látogatóit, hogy a honlappal kapcsolatosan a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed a Módszertani Központ által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során a GDPR 4. cikk 1. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul. 

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. 

A tájékoztató fogalmai megegyeznek a GDPR 4. cikkében meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal. 

A Módszertani Központ kijelenti, hogy kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést, személyes adatot kizárólag a GDPR 6. cikkében foglalt jogalapokkal kezel.

A Módszertani Központ kezelésében lévő személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi személyes adat minőségét, amíg belőle az érintett azonosított vagy azonosítható. A Módszertani Központ akkor tekint egy adatot személyes adatnak, amennyiben rendelkezik azzal a technikai feltétellel, amelynek segítségével képes az adatból azonosítani az érintettet. 

A Módszertani Központ kijelenti, hogy csak úgy folytat adatkezelést, hogy az minden szakaszában megfelel a célnak. 

A Módszertani Központ a tájékoztató nyilvánosságra hozatalával közli Önnel, azaz az adatkezelés érintettjével az adatkezelés célját, az adatkezelés jogalapját, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos, a GDPR 13. cikkében meghatározott tényeket. 

Tájékoztatjuk, hogy a Módszertani Központ munkaszervezési, fizikai, informatikai és jogosultságkezelési eszközökkel gondoskodik arról, hogy illetéktelen személyek a személyes adatokat ne ismerhessék meg, a Módszertani Központ munkatársai kötelesek az adatkezelés során megismert személyes adatokat titokként megőrizni.

 

4. Az érintettek jogainak érvényesítése

A Módszertani Központ tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 

  • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
  • visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
  • kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az azokkal elérendő célból a Módszertani Központnak már nincs rá szüksége,
  • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
  • élhet adathordozhatósághoz való jogával.

A Módszertani Központ törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen. 

Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be a Módszertani Központnak az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Módszertani Központ erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk. 

Amennyiben kérelmére nem intézkedünk vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet Módszertani Központunk ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Postacím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát Módszertani Központunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot!

 

5. A Módszertani Központ honlapjának használata során megvalósuló adatkezelések  

Minden adatkezelésre irányadó közös szabályok

A Módszertani Központ által az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozó: Virth Péter e.v., rendszergazda. Az adatokat a Módszertani Központ harmadik személy részére nem továbbítja. Minden adatkezeléssel kapcsolatosan a 4. pontban részletezett érintetti jogérvényesítési és jogorvoslati jogok illetik meg az adatkezelés érintettjét. 

 

5.1.  Kapcsolatfelvétel a Módszertani Központtal

A honlapon is lehetősége van a honlaplátogatónak a Módszertani Központtal történő a kapcsolatfelvételre: egy űrlap kitöltésével megadhatóak a kapcsolatfelvételhez szükséges releváns adatok. Az adatok elküldésére azonban csak akkor van lehetősége az érintettnek, ha elfogadja a Módszertani Központ adatvédelmi szabályait, ezt egy jelölőnégyzet bejelölésével teheti meg, e nélkül nem tudja megküldeni az üzenetét. 

adatkezelés célja: a Módszertani Központtal való kapcsolatfelvétel biztosítása, az előadott ügy ügyintézése, ill. a meghirdetett programokra történő jelentkezés 

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti az érintett hozzájárulása 

adattárolás határideje: az adott kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig

Ebben az adatkezelésben megtörténhet, hogy a Módszertani Központ harmadik személy számára továbbítja az adatokat, abban az esetben, ha az érintett által megjelölt ügy nem a Módszertani Központ hatáskörébe vagy illetékességébe tartozik, az érintett egyidejű értesítése mellett, a Módszertani Központ az ügyet átteszi a megfelelő hatáskörrel vagy illetékességgel rendelkező személynek az adatok továbbításával együtt.

 

5.2. Fénykép- és hangfelvétel készítése a Módszertani Központ tevékenységének bemutatása céljából

Felhívjuk minden, az Módszertani Központ eseményei iránt érdeklődő személy figyelmét, hogy az Módszertani Központ által szervezett rendezvényeken az Módszertani Központ a rendezvények megörökítése, a rendezvényekről a Módszertani Központos csatornáin történő beszámolás céljából fénykép- és videófelvételeket készít. A rendezvényen való részvétellel az érintett hozzájárul, hogy róla fénykép- és videófelvétel készüljön. 

Az Módszertani Központ hivatalos csatornájának számít különösen az általa üzemeltetett hivatalos honlap www.umz.hu és a közösségi felületek. 

adatkezelés célja: az Módszertani Központi rendezvények megörökítése, a rendezvényekről történő beszámolás 

adatkezelés jogalapja: az érintett rendezvényen való megjelenésével a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás 

adattárolás határideje: az adattörlési kérelemig, de legkésőbb az adott esemény befejezéséig.

adattovábbítás: –

6. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben a GDPR szabályai az irányadóak.